Díky milému a nečekanému daru od Muzea romské kultury v Brně, které nám věnovalo několik svých publikací, jsme se rozhodli založit knihovničku pro klienty našeho projektu. V období červen 2020 – září 2022 projekt Amaro drom podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, což nám umožnilo portfolio půjčovaných knih významně rozšířit.

Knihy po dohodě zapůjčujeme osobně nebo zasíláme poštou. Výpůjčky jsou bezplatné (resp. za náklady na poštovné), ale nebráníme se dobrovolným darům na pořízení dalších publikací. Standardní výpůjční doba je 1 měsíc.

V současné chvíli Vám můžeme nabídnout k zapůjčení tyto publikace:

Aby bylo i s námi počítáno
SADÍLKOVÁ, Helena, SLAČKA Dušan, ZÁVODSKÁ Milada. Muzeum romské kultury. Brno 2018. ISBN 978-80-86656-37-3
Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Odkazem na společensko-politické změny v období Pražského jara, jež přispěly k založení prvních úředně uznaných romských organizací v Československu, se publikace připojuje k připomínce 50. výročí událostí roku 1968. Kniha se skládá ze dvou částí – první je tvořena výkladovými texty jednotlivých autorů, druhá část je edičním počinem obsahujícím kvalitní barevné reprodukce dvanácti vybraných archivních dokumentů z období let 1949–1969. Archivní dokumenty jsou doplněny obsáhlými historickými komentáři spoluautorů.

Lundská doporučení týkající se účinné účasti národnostních menšin na veřejném životě
Haag: Nadace pro mezietnické vztahy, 1999. ISBN 90-7598905-9
Ve svých Helsinských rozhodnutích z července 1992 zřídila Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pozici Vysokého komisaře pro národnostní menšiny (HCNM) jako „nástroje prevence konfliktů v jejich počátečním stadiu“. Lundská doporučení, týkající se účinné účasti národnostních menšin na veřejném životě, se pokoušejí srozumitelným jazykem vysvětlit obsah menšinových práv a ostatních norem, obecně aplikovaných  v situacích, ve kterých se Vysoký komisař pro národnostní menšiny angažuje.

Amendar
HORVÁTHOVÁ, Jana, SIGMUND HERÁKOVÁ, Alica, ŠIKLOVÁ, Jiřina. Muzeum romské kultury. Brno 2019. ISBN 978-80-86656-36-6
Pohled do světa romských osobností. Kniha obsahuje 254 životopisných medailonů romských osobností působících na území České republiky v průběhu celého 20. století. K této publikaci vznikla také stejnojmenná on-line galerie, do které budou postupně přidávány další medailony. Amendar si můžete pořídit i do Vaší domácí knihovny ZDE

Můžeme se domluvit | Šaj pes dovakeras
HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0496-6.
Významná badatelka, zakladatelka české romistiky, ve své knížce hovoří o ochotě a schopnosti lidí se spolu dorozumět, o síle stereotypu, o různých reakcích na odlišnost, o mylné iluzi civilizační nadřazenosti i o tom, jak se začala učit romsky. Je základním vhledem do romské kultury a společenských zvyklostí, čtivě podané zlomky antropologické a sociologické teorie a nechybí ani autentické zkušenosti autorky a jejích romských přátel.

Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči
VANČÁKOVÁ, Martina. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2011. ISBN 978-80-87455-05-0.
Útlá publikace psycholožky, romistky a pěstounky přináší informace o problematice dětí minoritních etnik v pěstounské péči a osvojení v majoritních rodinách. Zabývá se základními otázkami specifických potřeb a identity dětí v náhradní rodině, nabízí otázky k zamyšlení, zda a jak vychovávat dítě jiného etnika, než jsme sami.

Romské dítě v náhradní rodině
VANČÁKOVÁ, Martina. Praha: Rozum a Cit, 2008.
Příručka pro zájemce o náhradní rodinnou péči přináší informace o dětech s romskými kořeny v náhradní rodinné péči z pohledu nepříbuzenské péče. Odpovídá na možné obavy z přijetí dítěte jiného etnika, zabývá se stereotypy a předsudky, popisuje šest typů přístupu náhradních rodičů k původu dítěte i praktické tipy pro podporu budování sebevědomí dítěte a jeho pozitivní identity.

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu
Kolektiv autorů. Praha: Středisko náhradní rodinné péče, 2007.
Sborník autorů ze Střediska náhradní rodinné péče i samotných dětí v NRP přináší přehled romské historie s akcentem na pochopení souvislostí se současným sociálním postavením tohoto etnika, vysvětluje rozdíl mezi etnonymem „Cikán“ a „Rom“ a problematiku sebeidentifikace. Přináší závěry výzkumu srovnávajícího postavení romských dětí v NRP v odstupu 20 let i první informace o tehdy vzniklém projektu Naše romské dítě, z nějž vyrostl projekt Amaro drom.

časopis Romano voďi
vydavatel: Romea, o.p.s. www.romea.cz
K dispozici na zapůjčení jsou starší čísla časopisu Romano voďi ze soukromé sbírky Martiny Vančákové.

Čalo voďi / Sytá duše: Antologie prozaických textů romských autorů
Muzeum romské kultury. Brno 2007. ISBN 978-80-86656-11-3
Reprezentativní výbor přináší průřez literární tvorbou romských autorů od samých počátků romské literatury v Československu (konec 60. let) až po současnost. Korpus obsahuje padesát děl z pera dvou desítek autorů, je sestaven na základě excerpce romských časopisů (vycházejících v rozmezí let 1969-1972; 1990-2006), knižních titulů (1979-2006) a písemné pozůstalosti Mileny Hübschmannové. Výbor ctí zaběhnutou praxi dvojjazyčných romsko-českých publikací, povídky uvádí v jejich původní romské verzi a následně v českém překladu. Uspořádaly Jana Kramářová a Helena Sadílková.

Sar me phiravas andre škola / Jak jsem chodila do školy
FABIÁNOVÁ, Tera. Nakladatelství a vydavatelství ÚDO a Společenství Romů na Moravě. České Budějovice 1992. ISBN 80-901184-0-2
Dvojjazyčné romsko-české vydání autobiografického příběhu o tom, jak chodila do školy. Přední romská autorka a básnířka Tera Fabiánová se narodila 15. října 1930 v okrese Galanta. Její otec pracoval jako nádeník, matka se starala o pět dětí. Do roku 1946 vyrůstala Tera v „cigánské osadě“, pak odešla za prací do Prahy, kde více než 25 let pracovala jako jeřábnice a vychovala čtyři děti, z nichž Vojta zdědil po ní literární nadání. Tera Fabiánová chodila do školy pouhé dva roky, jak vypráví ve své autobiografické črtě, ale vzdělávala se sama zejména četbou. Patří mezi nejznámější romské autory.

O mulo!Povídky o duchách zemřelých
RYVOLOVÁ, Karolína, ed. Praha: Kher, 2019. ISBN 978-80-8778-022-0
Historky o mulech, duchách mrtvých, odrážejí duchovní svět Romů a jejich víru v posmrtný život. Mezi Romy se stále běžně vyprávějí, plní důležitou sociální a kulturní roli. Jedenadvacet autorů se inspirovalo tradovanými příběhy, osobními prožitky a vlastní představivostí. Česko-romsko-slovenskou sbírku doplňují ilustrace Martina Zacha.

Tatitatitati
JÓNÁS, Tamás. Přeložil Adéla GÁLOVÁ. Praha: Fra, 2019. Světová próza (Fra). ISBN 978-80-7521-072-2
Životopisná próza vynikajícího maďarského spisovatele a básníka romského původu Tamáse Jónáse (1973) vyšla v roce 2013. Kniha představuje cyklus intimních, silně lyrizovaných příběhů z dětství, jejichž vůdčím motivem je vzpomínka na otce. Ten je v próze přítomen jako princip i strašák, vzor i antivzor, a především jako adresát komplikované synovské lásky. Péter Esterházy charakterizoval Tamáse Jónáse slovy „Tamás Jónás je plný příběhů o chudobě, o pocitu bezmoci, o bolesti, o lásce, o tělu, o bohatství a da capo: o chudobě – je plný příběhů a je plný nadání“.

Matné zrcadlo
OLAHOVÁ, Erika. Praha: Triáda, 2007. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-86138-95-4
Sbírka povídek romské autorky představuje v prvé řadě strašidelné, někdy až hororové příběhy, které mají prapůvod v romské lidové slovesnosti. Následují dva oddíly v nichž se odráží spíše každodenní starost o živobytí.

Paťiv: Ještě víme, co je úcta
GIŇA, Andrej, RYVOLOVÁ, Karolína a Helena SADÍLKOVÁ, ed. Ilustroval Zuzana HUSTÁKOVÁ MAŠKOVÁ. Praha: Triáda, 2013. Delfín (Triáda). ISBN 978-80-7474-076-3
Svazek je výborem z díla romského spisovatele Andreje Gini, který přináší na jednom místě a v logickém uspořádání přehled toho nejvýznamnějšího, co za svůj život napsal. Andrej Giňa je výjimečný nejen tím, že ve svých textech reflektuje mj. uzavírající se kapitolu moderních romských dějin, tedy odchod ze zemědělského Slovenska do industriálních Čech a obrovský zlom, který to znamenalo v tradiční romské pospolitosti. Nezvyklá a obdivuhodná je také důslednost, s jakou celá desetiletí píše romsky a pro Romy, snaží se aktivizovat lidi ve své komunitě, podporovat je a dodávat jim odvahy, ale také budovat mosty mezi Romy a je obklopující neromskou společností. Kniha vychází v paralelním romsko-českém znění.

Ještě jedno, Lído! – Kaštánkovy příběhy z herny / De mek jekh, Ľido! – Kaštankuskre vakeribena andal e herňa
FERKOVÁ, Ilona. Přeložil Lada VIKOVÁ, přeložil Karolína RYVOLOVÁ. Praha: Kher, 2018. ISBN 978-80-87780-15-2
Deset povídek převážně ze současnosti spojuje postava švorcáka a smolaře Kaštánka, který v rokycanské herně vypráví příběhy za pivo. Ilona Ferková své příběhy sesbírané mezi lidmi píše romsky, protože jak sama říká, „romština v sobě nese naše tradice, kulturu, lásku i smutek.“ Kniha vychází v romsko-českém dvojjazyčném vydání s ilustracemi Martina Zacha.

Elena Lacková I. Život s novinami Romano nevo l’il
DOMENOVÁ, Marcela 2021. Mušinka, Alexander. Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2020. 224 s. ISBN 978-80-89914- 67-7
Výročie od narodenia Eleny Lackovej si pripomíname 22. marca. Štátna vedecká knižnica v Prešove vydala koncom roka 2020 viac ako dvestostranovú monografiu o významnej rómskej spisovateľke Elene Lackovej. V prvom vydaní s podtitulom Život s novinami Romano nevo ľil sa čitateľ dozvie o významnej časti jej života spojenej s rómskymi novinami, ktoré zakladala v roku 1991 pod organizáciou Kultúrny zväz občanov rómskej národnosti. Život a diela Eleny Lackovej neboli doteraz komplexne spracované a častokrát boli niektoré fakty opomenuté, prípadne zavádzajúce. Monografia obsahuje vedeckú štúdiu o živote a diele autorky, výber jej diel a bibliografiu jej publikovaných prác spojených s rómskymi novinami Romano nevo ľil. Slovensky.

Poklad Romů / Amare somnaka, Tajemství Romaského šperku
HORVÁTHOVÁ, Jana, Alena KŘÍŽOVÁ a Jana HABROVCOVÁ. Druhé vydání. Brno: Muzeum romské kultury, s.p.o., 2017. ISBN 978-80-86656-33-5
Odborná publikace psaná čtivou formou doprovázená velkým množstvím barevných i černobílých historických i současných fotografií. To vše na téma romského šperku jako součásti tradiční romské kultury. Současné proměny romského šperku ilustrují medailony jednotlivých tuzemských i zahraničních romských šperkařek a designérek

Bulletin muzea Romské kultury
Redakční rada: Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D., Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D., Mgr. Alica Sigmund Heráková
Odborný romistický časopis muzea Romské kultury. Čísla 26/2017, 27/2018 a 28/2019

Výtvarné umění: romští autoři / Visual arts: romani artists.
HORVÁTHOVÁ, Jana, ed. V Brně: Muzeum romské kultury, 2005. ISBN 80-86656-07-1
Katalog je rozdělen do tří kapitol. První kapitola s názvem Lidové umění se zabývá kořeny výtvarného projevu Romů, přináší informace o způsobech dekorování exteriérů i interiérů romských příbytků. Druhá a třetí kapitola pojednávají již o konkrétních autorech, kteří se věnují volné výtvarné tvorbě, tedy tvoří výtvarná díla vědomě, přesněji cílevědomě. Zatímco druhá kapitola představuje zejména autory obrazů (z jakýchkoliv materiálů), třetí kapitola zase autory soch, plastik a jiných trojrozměrných objektů. Každý z tvůrců je představen fotografií a životopisným medailonem, pokračuje výčet odkazů na další informační zdroje k danému tvůrci. Poté už následuje samotný výčet autorových děl ve sbírkách muzea. Každé dílo je představeno malou fotografií (zpravidla barevnou) a základním popisem včetně uvedení rozměrů, údajů o technice díla apod. Kniha není určena jen odborným badatelům, ale i zájemcům o výtvarné umění z řad širší veřejnosti.

Textil, šperk: sbírky Muzea romské kultury
Druhé opravené vydání. Přeložil Valerie LEVY, přeložil Irena ZATLOUKALOVÁ, přeložil Eva BARTOŠOVÁ. Brno: Muzeum romské kultury, 2017. ISBN 978-80-86656-34-2
Kniha rozšiřuje řadu publikací Muzea romské kultury věnovaných sbírkotvorné činnosti a navazuje na katalog výtvarného umění vydaný v roce 2005. Je rozdělena do tří částí – textil, šperk, nesbírková kolekce. Přináší ucelený seznam více jak 880 sbírkových předmětů fondů textilu a šperku Muzea romské kultury, který doplňují barevné fotografie. Tento seznam podává podrobné informace o každém sbírkovém předmětu, který muzeum získalo do svých sbírek od roku 1991 do roku 2006.

Sbírky Muzea romské kultury: Tradiční řemesla, profese a zaměstnání
POLÁKOVÁ, Jana, ed. V Brně: Muzeum romské kultury, 2008. ISBN 978-80-86656-14-4
Další katalog z řady publikovaných prezentací sbírek Muzea romské kultury. Publikace obsahuje odborné texty vztahující se k jednotlivým druhům obživy, a dále doplňující fotografie – kniha má více než 300 plnobarevných stran. Katalog zahrnuje seznam přibližně 1400 předmětů shromážděných v daném fondu, jenž doprovázejí fotografie nejzajímavějších z nich. Český text doplňují původními romské výrazy pro nářadí a náčiní či výrobky. Anglické resumé.

Fond plakátu a pozvánek: sbírky Muzea romské kultury / Fund of poster and invitations: collections of the Museum of Romani Culture
Brno: Muzeum romské kultury, 2014. ISBN 978-80-86656-25-0
V sbírkách Muzea romské kultury se nachází také kolekce plakátů, letáků, pozvánek a kalendářů – v níž je shromážděno přes 1000 jednotlivin. Katalog seznamuje se základními informacemi o sbírkovém fondu a jeho postupného budování a prezentaci, v detailu přibližuje některé vzácné exempláře a také výstavy, na kterých byly tyto sbírkové předměty prezentovány. Kniha má 230 plnobarevných stran.

Pindralko a třináct měsíců
ČERMÁKOVÁ, Jarmila Hannah. Praha: Dar Ibn Rushd, 1997. ISBN 80-901881-5-x
Pindralko je osmiletý romský kluk. A jeho babička usedá ke kamnům, aby mu vyprávěla o dávných časech třináct pohádek. Kniha přibližuje zvláštnosti Romů, které si podrželi i po poměrném splynutí s českým obyvatelstvem (např. chudoba, početnost romských rodin a vzájemné kontakty mezi nimi, při nichž se hosté hostí, i když na to nejsou peníze). Příhody romského chlapce doma, ve škole i mezi dětmi na ulici.

Po Židoch Cigáni – Svědectví Romů ze Slovenska 1939–1945
HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Praha: Triáda, 2005. ISBN 80-86138-14-3
Od sedmdesátých let minulého století vznikal pod vedením Mileny Hübschmannové dosud nejrozsáhlejší a nejsouvislejší soubor vzpomínek Romů na období druhé světové války. Jeho vydání, nazvané podle dobového gardistického hesla „Po židoch cigáni“ a rozdělené do dvou dílů, uvádějí předmluvy věnované historickému nástinu pronásledování Romů za nacismu, situaci na Slovensku v letech 1939–1945, objasňující postup při sbírání a redakci jednotlivých memorátů a uvádějící možnosti odškodnění romských obětí nacistické totality.

Rudolf Dzurko: Já nedělám umění / Ich mach‘ keine Kunst
DZURKO, Rudolf. Praha: Arbor vitae, 2002. ISBN 80-86300-25-0
Rudolf Dzurko se narodil v roce 1941 v Pavlovcích na východním Slovensku. V roce 1945 odešel s rodinou do severních Čech. Pracoval jako zedník, topič a dělník ve sklárnách, zde začal pracovat a experimentovat se skelnou drtí. Vymyslel a stále zdokonaluje techniku lepení skla na skleněný podklad a vytváří plastické obrazy ze skleněné drtě. V 80. letech odchází do Prahy, je v částečném invalidním důchodu, vyrábí originální dřevěné šperky, které prodává na Karlově mostě. Významnou část jeho tvorby tvoří dřevořezby. Je zastoupen v mnoha sbírkách včetně Slovenské národní galerie v Bratislavě a Národní galerie v Praze. Jedná se o jeho první reprezentativní česko-německou monografii.

O Fotki
PEŠTA-CORRADO, Andrej, Jana HORVÁTHOVÁ, Adam HOLUBOVSKÝ, Tomáš POSPĚCH, Dušan SLAČKA, Milada ZÁVODSKÁ a Jana HABROVCOVÁ. Přeložil Karolína RYVOLOVÁ, přeložil Eva DANIŠOVÁ. Brno: Muzeum romské kultury, 2017. ISBN 978-80-86656-32-8
Andrej Pešta (1921–2009) byl významnou romskou osobností a jako amatérský fotograf zachytil život kolem sebe v období 50.–80. let minulého století. Kniha přináší prezentaci takřka sta fotografií, jimž je v knize dán maximální prostor. Fotografie jsou doplněny indexem s podrobnými popiskami. Součástí knihy je text teoretika fotografie Tomáše Pospěcha, v úvodu knihy se k fotografiím a zejména ke své osobní zkušenosti s jejich tvůrcem ve vzpomínce vyslovuje historička a muzeoložka Jana Horváthová, stav a vývoj sbírky Peštových fotografií ve sbírkách Muzea romské kultury je popsán od kurátora Adama Holubovského a v závěrečné části knihy čtenář nalezne dva texty pojednávající o historické osobnosti Andreje Pešty z pera historika Dušana Slačka a romistky Milady Závodské. Kniha vychází v česko-anglické jazykové verzi, obsahuje také medailon Andreje Pešty v romském jazyce.

Seznam není úplný, na jeho aktualizaci průběžně pracujeme

Romský chlapec a romská dívka si společně čtou v knize romských autorů Čalo voďi.